عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 30-06-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۳۰-۰۶-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۳۰-۰۶-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو در روز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ ۱۰۰۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۵۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ تسویه نقدی نقدی / اعتباری نقدی نقدی نقدی نقدی / […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 23-06-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۲۳-۰۶-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۲۳-۰۶-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی و سالکو در روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ ۱۰۰۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۵۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰ تسویه نقدی نقدی / اعتباری نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۴۰۶۵۰۰ ۴۳۴۹۵۵ ۴۰۷۷۰۰ […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 15-06-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۵-۰۶-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۵-۰۶-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی و سالکو در روز یکشنبه ۱۵ شهریور ماه ۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ بیلت آلومینیوم ۶۰۶۱ شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۱۰۰۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ تسویه نقدی نقدی / اعتباری نقدی نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 11-06-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۱-۰۶-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۱-۰۶-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی و سالکو در روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه ۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۱۰۰۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ تسویه نقدی نقدی / اعتباری نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۳۸۰۵۷۲ ۴۰۶۵۷۰ ۳۸۰۸۷۲ ۳۷۸۷۷۲ […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 02-06-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۰۲-۰۶-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۰۲-۰۶-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی سالکو و جاجرم در روز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ ۱۰۰۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۹ ۵۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم ۹۹ تسویه نقدی نقدی / اعتباری نقدی نقدی […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 21-05-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۲۱-۰۵-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۲۱-۰۵-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم ۹۹ تسویه نقدی / اعتباری نقدی / اعتباری نقدی نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۳۴۸۷۷۵ ۳۷۲۵۴۷ ۳۴۸۴۷۵ ۳۴۸۱۷۵ ۳۴۶۳۷۵ ۳۴۳۳۷۵ مقدار پایه (تن) ۴۰۰ ۲۰۰ ۴۰۰ […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو 13-05-99

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۱۳-۰۵-۹۹

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۱۳-۰۵-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۵ المهدی شمش آلومینیوم ۹۹ المهدی تسویه نقدی نقدی / اعتباری نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۳۳۷۸۹۹ ۳۶۰۹۱۰ ۳۳۶۰۹۸ ۳۳۳۰۹۸ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۱۰۰ ۳۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ تولید […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو 01-05-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۰۱-۰۵-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۰۱-۰۵-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ تسویه نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۳۱۴۴۷۷ ۳۳۵۸۴۹ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۴۰۰ ۳۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم سالکو و المهدی 31-04-99

عرضه بورس شمش آلومینیوم سالکو و المهدی ۳۱-۰۴-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم سالکو و المهدی ۳۱-۰۴-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم AB99 تسویه نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۳۱۴۴۷۷ ۳۱۲۶۷۷ ۳۰۹۶۷۷ مقدار پایه (تن) ۳۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ تولید کننده سالکو المهدی المهدی محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه انبار […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو 30-04-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۳۰-۰۴-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۳۰-۰۴-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ تسویه نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۳۱۴۴۷۷ ۳۳۵۸۴۹ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۴۰۰ ۳۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم […]