عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو 17-04-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۱۷-۰۴-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۱۷-۰۴-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم AB99 تسویه نقدی نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۹۰۳۴۳ ۳۱۰۰۲۵ ۲۸۸۵۴۳ ۲۸۵۵۴۳ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۴۰۰ ۳۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ تولید کننده ایرالکو […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۱۰-۰۴-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۱۰-۰۴-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۱۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۰۰ تسویه نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۷۳۵۲۴ ۲۷۱۵۲۴ ۲۷۰۵۲۴ مقدار پایه (تن) ۵۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۰ ۴۰۰ ۴۰۰ تولید کننده المهدی المهدی المهدی محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم 99.75 جاجرم 99-04-09

عرضه بورس شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ جاجرم ۰۹-۰۴-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ جاجرم ۰۹-۰۴-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم تسویه نقدی / اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۷۷۸۲۴ مقدار پایه (تن) ۴۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۱۰۰ تولید کننده آلومینای جاجرم محل تحویل انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم عرضه کننده آلومینای جاجرم قیمت پایه (ریال) ۲۷۷۸۲۴ میزان عرضه […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو 03-04-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۰۳-۰۴-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۰۳-۰۴-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ تسویه نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۷۳۷۷۱ ۲۹۲۲۹۳ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۳۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 02-04-99

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۰۲-۰۴-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۰۲-۰۴-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۱۰ تسویه نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۷۱۶۷۱ ۲۷۰۴۷۰ ۲۶۹۵۷۰ مقدار پایه (تن) ۵۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۰ ۹۰۰ ۹۰۰ تولید کننده المهدی المهدی المهدی محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش […]

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو 26-03-99

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو ۲۶-۰۳-۹۹

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو ۲۶-۰۳-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ تسویه نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۷۳۴۵۹ ۲۹۱۹۵۹ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۹۰۰ ۳۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت آلومینیوم […]

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو 25-03-99

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو ۲۵-۰۳-۹۹

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو ۲۵-۰۳-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ تسویه نقدی / اعتباری نقدی / اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۷۳۴۵۹ ۲۹۱۹۵۹ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۹۰۰ ۳۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 21-03-99

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۱-۰۳-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۱-۰۳-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ تسویه نقدی / اعتباری نقدی / اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۶۰۵۲۶ ۲۵۹۰۲۶ مقدار پایه (تن) ۵۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۰ ۲۴۰۰ تولید کننده المهدی المهدی محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو 18-03-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۸-۰۳-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۸-۰۳-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ تسویه نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۶۲۳۲۷ ۲۸۰۰۴۸ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۹۰۰ ۳۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم […]

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی 12-03-99

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۱۲-۰۳-۹۹

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۱۲-۰۳-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ تسویه نقدی نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۵۷۰۷۳ ۲۷۴۴۲۷ ۲۵۲۴۷۵ ۲۵۱۴۷۵ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۹۰۰ ۳۰۰ ۰ ۱۹۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو المهدی […]