عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 28-11-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۸-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۸-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم المهدی محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ المهدی تسویه نقدی / اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۳۶۱۲۷ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ تولید کننده المهدی محل تحویل جاجرم مشهد- انبار کارخانه آلومینا اعتباری با ارائه ضمانتنامه بانکی یا گشایش ال سی داخلی حداکثر ۳ ماهه […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو 27-11-98

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۷-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۷-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ تسویه نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۳۶۴۲۸ ۲۵۲۳۳۶ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۸۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 23-11-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۳-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۳-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم المهدی محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ المهدی تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۶۸۰۵ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۳۴۰ تولید کننده المهدی محل تحویل بندرعباس انبار گامرون گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ المهدی عرضه کننده بانک اقتصاد نوین (کالای مشتری) […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 21-11-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۱-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۱-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم المهدی محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ المهدی تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۷۱۰۵ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۲۰۰ تولید کننده المهدی محل تحویل انبار کارخانه ۲۵۰ تومان از قیمت پایه جهت کرایه حمل کسر گریده است. گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو 20-11-98

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو و نگین ۲۰-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۰-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ بیلت آلومینیوم نگین گلپایگان تسویه نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۹۹۰۵ ۲۴۵۳۵۶ ۲۴۴۲۱۰ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۶۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۸۰۰ ۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو نگین گلپایگان […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 14-11-98

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۴-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۱۴-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو و المهدی محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ تسویه نقدی / اعتباری نقدی / اعتباری نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۳۲۰۳۶ ۲۴۷۶۳۷ ۲۲۹۲۳۶ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۸۰۰ ۱۴۰۰ تولید کننده […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 13-11-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۱۳-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۱۳-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم المهدی محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۳۱۴۳۵ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۳۰۰ تولید کننده المهدی محل تحویل انبار کارخانه در بندرعباس

عرضه شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو 06-11-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۰۷-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۰۷-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم المهدی محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۳۴۷۸۶ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۲۰۰ تولید کننده المهدی محل تحویل انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی عرضه کننده المهدی قیمت […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو 02-11-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو ۰۲-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو ۰۲-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم ایرالکو محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی تسویه نقدی / اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۳۲۷۳۱ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۹۰۰ تولید کننده ایرالکو محل تحویل انبار آلومینا تهران *در شرایط اعتباری با ارائه ضمانت نامه بانکی یا گشایش LC داخلی حداکثر […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 30-10-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۳۰-۱۰-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۳۰-۱۰-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم المهدی محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۹۹۳۳ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۴۰۰ تولید کننده المهدی محل تحویل بندرعباس انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی عرضه کننده المهدی […]