نوشته‌ها

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو 13-05-99

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۱۳-۰۵-۹۹

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۱۳-۰۵-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۵ المهدی شمش آلومینیوم ۹۹ المهدی تسویه نقدی نقدی / اعتباری نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۳۳۷۸۹۹ ۳۶۰۹۱۰ ۳۳۶۰۹۸ ۳۳۳۰۹۸ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۱۰۰ ۳۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ تولید […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو 17-04-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۱۷-۰۴-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۱۷-۰۴-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم AB99 تسویه نقدی نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۹۰۳۴۳ ۳۱۰۰۲۵ ۲۸۸۵۴۳ ۲۸۵۵۴۳ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۴۰۰ ۳۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ تولید کننده ایرالکو […]

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو 26-03-99

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو ۲۶-۰۳-۹۹

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو ۲۶-۰۳-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ تسویه نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۷۳۴۵۹ ۲۹۱۹۵۹ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۹۰۰ ۳۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت آلومینیوم […]

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو 25-03-99

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو ۲۵-۰۳-۹۹

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو ۲۵-۰۳-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ تسویه نقدی / اعتباری نقدی / اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۷۳۴۵۹ ۲۹۱۹۵۹ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۹۰۰ ۳۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو 18-03-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۸-۰۳-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۸-۰۳-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ تسویه نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۶۲۳۲۷ ۲۸۰۰۴۸ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۹۰۰ ۳۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم […]

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی 12-03-99

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۱۲-۰۳-۹۹

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۱۲-۰۳-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ تسویه نقدی نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۵۷۰۷۳ ۲۷۴۴۲۷ ۲۵۲۴۷۵ ۲۵۱۴۷۵ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۹۰۰ ۳۰۰ ۰ ۱۹۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو المهدی […]

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی 29-02-99

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۲۹-۰۲-۹۹

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۲۹-۰۲-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت ۷ آلیاژ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۶۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ تسویه نقدی نقدی نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۴۸۹۱ ۲۳۹۹۹۲ ۲۲۱۲۹۲ ۲۲۰۲۹۲ ۲۱۹۲۹۲ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۴۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰ […]

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی 21-02-99

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۲۱-۰۲-۹۹

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۲۱-۰۲-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت ۷ آلیاژ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ تسویه نقدی/اعتباری نقدی/اعتباری نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۲۹۱۲ ۲۳۷۸۷۴ ۲۱۸۳۱۴ ۲۱۷۳۱۴ مقدار پایه (تن) ۱۱۰۰ ۲۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۴۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۱۴۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو المهدی […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو 14-02-99

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو ۱۴-۰۲-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو ۱۴-۰۲-۹۹ میزان عرضه شمش آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی تسویه نقدی / اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۲۵۰۴۹ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۹۰۰ تولید کننده ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی عرضه کننده ایرالکو […]