نوشته‌ها

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایر الکو 10-09-98

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایر الکو ۱۰-۰۹-۹۸

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایر الکو ۱۰-۰۹-۹۸ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ تسویه نقدی / *اعتباری نقدی / *اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۱۱۸۴۵ ۲۲۶۰۳۲ مقدار پایه (تن) ۴۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۶۰۰ ۸۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو 17-09-98

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۷-۰۹-۹۸

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۷-۰۹-۹۸ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ تسویه نقدی / اعتباری نقدی / اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۱۵۴۳۳ ۲۳۰۱۹۳ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۸۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو 22-08-98

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۲-۰۸-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۲-۰۸-۹۸ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ تسویه نقدی / *اعتباری نقدی / *اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۱۲۲۲۴ ۲۲۶۴۳۸ مقدار پایه (تن) ۴۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۶۰۰ ۸۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو 10-09-98

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۰-۰۹-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۰-۰۹-۹۸ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ تسویه نقدی / *اعتباری نقدی / *اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۱۱۸۴۵ ۲۲۶۰۳۲ مقدار پایه (تن) ۴۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۶۰۰ ۸۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه *در […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو 19-08-98

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۹-۰۸-۹۸

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۹-۰۸-۹۸ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی تسویه نقدی / *اعتباری نقدی / *اعتباری نقدی / *اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۱۲۲۲۴ ۲۲۶۴۳۸ ۲۱۱۶۲۴ مقدار پایه (تن) ۴۰۰ ۲۰۰ ۴۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۶۰۰ […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو یکشنبه 12-08-98

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو یکشنبه ۱۲-۰۸-۹۸

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو یکشنبه ۱۲-۰۸-۹۸ میزان عرضه محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ تسویه نقدی / *اعتباری نقدی / *اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۰۵۲۳۶ ۲۱۸۹۶۰ مقدار پایه (تن) ۴۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۶۰۰ ۸۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه […]

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا مورخ ۹۷٫۰۸٫۱۲

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا مورخ 96.12.15

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا مورخ ۹۶٫۱۲٫۱۵

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا مورخ ۹۶٫۱۲٫۱۵ روز سه شنبه به صورت نقدی و اعتباری با قیمت پایه و افزایش عرضه صورت می گیرد.

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا ۹۶/۰۸/۰۸

شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ با حجم ۳۵۰۰ میزان عرضه ۵۰۰ و ۲۰ تنی و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ با حجم ۱۰۰۰ میزان عرضه ۲۰ تنی توسط شرکت ایرالکو در تاریخ ۹۶/۸/۸ در بورس کالا عرضه و با بالاترین قیمت به فروش می رسد.