نوشته‌ها

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو 22-08-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۲-۰۸-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۲-۰۸-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ تسویه نقدی / *اعتباری نقدی / *اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۱۲۲۲۴ ۲۲۶۴۳۸ مقدار پایه (تن) ۴۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۶۰۰ ۸۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو 19-08-98

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۹-۰۸-۹۸

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۹-۰۸-۹۸ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی تسویه نقدی / *اعتباری نقدی / *اعتباری نقدی / *اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۱۲۲۲۴ ۲۲۶۴۳۸ ۲۱۱۶۲۴ مقدار پایه (تن) ۴۰۰ ۲۰۰ ۴۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۶۰۰ […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو 12-08-98

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۲-۰۸-۹۸

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۲-۰۸-۹۸ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ تسویه نقدی / *اعتباری نقدی / *اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۰۵۲۳۶ ۲۱۸۹۶۰ مقدار پایه (تن) ۴۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۶۰۰ ۸۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه […]

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم در بورس 98/07/10

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم چهارشنبه ۱۰-۰۷-۹۸

عرضه و گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم در بورس چهارشنبه ۹۸/۰۷/۱۰ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ تسویه نقدی و اعتباری نقدی و اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۰۹۹۷۹ ۲۲۴۰۳۵ مقدار پایه (تن) ۴۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۶۰۰ ۸۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل […]

عرضه بیلت و ضایعات ورق آلومینیوم در بورس شنبه 98/07/06

عرضه بورس بیلت و ضایعات ورق آلومینیوم شنبه ۰۶-۰۷-۹۸

عرضه و گزارش معاملات بیلت و ضایعات ورق در بورس آلومینیوم شنبه ۹۸/۰۷/۰۶ میزان عرضه آلومینیوم محصول بیلت آلومینیوم ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ ضایعات ورق آلومینیوم بصورت تکه تسویه نقدی / اعتباری نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۷۲۱۱ ۱۱۰۰۰۰ مقدار پایه (تن) ۲۰۰ ۳۰ افزایش عرضه (تن) ۸۰۰ ۰ تولید کننده ایرالکو – محل تحویل انبارکارخانه […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایر الکو 10-09-98

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایر الکو ۱۰-۰۹-۹۸

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایر الکو ۱۰-۰۹-۹۸ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ تسویه نقدی / *اعتباری نقدی / *اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۱۱۸۴۵ ۲۲۶۰۳۲ مقدار پایه (تن) ۴۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۶۰۰ ۸۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو 17-09-98

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۷-۰۹-۹۸

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۷-۰۹-۹۸ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ تسویه نقدی / اعتباری نقدی / اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۱۵۴۳۳ ۲۳۰۱۹۳ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۸۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو 22-08-98

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۲-۰۸-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۲-۰۸-۹۸ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ تسویه نقدی / *اعتباری نقدی / *اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۱۲۲۲۴ ۲۲۶۴۳۸ مقدار پایه (تن) ۴۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۶۰۰ ۸۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو 10-09-98

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۰-۰۹-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۰-۰۹-۹۸ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ تسویه نقدی / *اعتباری نقدی / *اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۱۱۸۴۵ ۲۲۶۰۳۲ مقدار پایه (تن) ۴۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۶۰۰ ۸۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه *در […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو 19-08-98

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۹-۰۸-۹۸

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۹-۰۸-۹۸ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی تسویه نقدی / *اعتباری نقدی / *اعتباری نقدی / *اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۱۲۲۲۴ ۲۲۶۴۳۸ ۲۱۱۶۲۴ مقدار پایه (تن) ۴۰۰ ۲۰۰ ۴۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۶۰۰ […]