پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم 26-11-98

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۲۶-۱۱-۹۸

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۲۶-۱۱-۹۸ میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۶۹۱٫۷۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۲۶۴۳۱ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۳۶۴۲۸ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۳۵۸۲۸ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۵۲۳۳۶

پیش بینی قیمت شمش بیلت آلومینیوم هفته 19-11-98

پیش بینی قیمت شمش بیلت آلومینیوم هفته ۱۹-۱۱-۹۸

پیش بینی قیمت شمش بیلت آلومینیوم هفته ۱۹-۱۱-۹۸ میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۶۹۲٫۲۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۲۳۱۸۸ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۲۹۳۰۵ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۲۹۹۰۵ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۴۵۳۵۶

پیش بینی قیمت شمش بیلت آلومینیوم هفته 12-11-98

پیش بینی قیمت شمش بیلت آلومینیوم هفته ۱۲-۱۱-۹۸ لغایت ۱۷-۱۱-۹۸

پیش بینی قیمت شمش بیلت آلومینیوم هفته ۱۲-۱۱-۹۸ لغایت ۱۷-۱۱-۹۸ میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۳۲٫۹۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۲۱۴۱۳ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۳۱۴۳۶ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۳۲۰۳۶ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۴۷۶۳۷

پیش بینی قیمت شمش بیلت آلومینیوم ۹۸-11-05

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم هفته ۹۸/۱۱/۰۵ لغایت ۹۸/۱۱/۱۰

میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۹۶٫۴۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۱۹۹۳۰ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۳۷۵۸۶ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۳۶۹۸۶ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۵۳۵۷۶

پیش بینی قیمت شمش بیلت آلومینیوم ۹۸-۱۰-28

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم هفته ۹۸/۱۰/۲۸ لغایت ۹۸/۱۱/۰۳

پیش بینی قیمت شمش بیلت آلومینیوم ۹۸-۱۰-۲۸ میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۸۰٫۵۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۱۸۵۲۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۳۲۷۳۱ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۳۲۱۳۱ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۴۸۳۸۰

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم هفته 98/10/14

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم هفته ۹۸/۱۰/۱۴ لغایت ۹۸/۱۰/۱۹

میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۸۰٫۲۵ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۱۶۴۳۰ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۲۸۰۰۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۲۸۶۰۲ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۴۳۹۶۲

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم 98/10/30

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم هفته ۹۸/۱۰/۳۰ لغایت ۹۸/۱۰/۰۵

میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۶۲٫۲۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۱۲۵۴۱ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۱۸۷۵۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۱۸۱۵۲ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۲۳۴۲۲

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم 98/09/23

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم هفته ۹۸/۰۹/۲۳ لغایت ۹۸/۰۹/۲۸

میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۵۷٫۰۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۱۱۲۶۴ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۱۵۶۴۰ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۱۵۰۴۰ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۳۰۰۹۳

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم 98/09/16

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم هفته ۹۸/۰۹/۱۶ لغایت ۹۸/۰۹/۲۱

میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۷۳٫۸۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۱۰۲۵۸ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۱۵۷۳۳ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۱۵۱۳۳ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۳۰۱۹۳

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم 98/09/09

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم هفته ۹۸/۰۹/۰۹ لغایت ۹۸/۰۹/۱۴

میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۶۴٫۹۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۰۸۸۱۱ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۱۱۲۴۵ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۱۱۸۴۵ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۲۶۰۳۲