پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم 02-01-99

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۰۲-۰۱-۹۹

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۰۲-۰۱-۹۹ میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۶۰۶٫۵ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۳۵۹۴۹ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۴۰۸۴۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۴۰۵۴۲ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۵۷۰۵۹

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم 24-12-98

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۲۴-۱۲-۹۸

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۲۴-۱۲-۹۸ میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۶۶۴٫۶ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۳۵۷۱۱ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۴۹۰۹۵ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۴۸۷۹۵ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۶۵۸۹۰

پیش بینی قیمت شمش بیلت آلومینیوم 10-12-98

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۱۰-۱۲-۹۸

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۱۰-۱۲-۹۸ میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۶۷۳٫۶۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۳۳۲۳۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۴۵۲۷۵ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۴۵۸۷۵ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۶۲۴۴۴

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم 3-12-98

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۳-۱۲-۹۸

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۳-۱۲-۹۸ میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۶۸۱٫۹ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۲۹۱۳۷ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۳۹۵۱۵ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۳۸۹۱۵ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۵۵۶۳۹

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم 26-11-98

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۲۶-۱۱-۹۸

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۲۶-۱۱-۹۸ میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۶۹۱٫۷۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۲۶۴۳۱ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۳۶۴۲۸ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۳۵۸۲۸ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۵۲۳۳۶

پیش بینی قیمت شمش بیلت آلومینیوم هفته 19-11-98

پیش بینی قیمت شمش بیلت آلومینیوم هفته ۱۹-۱۱-۹۸

پیش بینی قیمت شمش بیلت آلومینیوم هفته ۱۹-۱۱-۹۸ میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۶۹۲٫۲۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۲۳۱۸۸ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۲۹۳۰۵ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۲۹۹۰۵ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۴۵۳۵۶

پیش بینی قیمت شمش بیلت آلومینیوم هفته 12-11-98

پیش بینی قیمت شمش بیلت آلومینیوم هفته ۱۲-۱۱-۹۸ لغایت ۱۷-۱۱-۹۸

پیش بینی قیمت شمش بیلت آلومینیوم هفته ۱۲-۱۱-۹۸ لغایت ۱۷-۱۱-۹۸ میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۳۲٫۹۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۲۱۴۱۳ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۳۱۴۳۶ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۳۲۰۳۶ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۴۷۶۳۷

پیش بینی قیمت شمش بیلت آلومینیوم ۹۸-11-05

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم هفته ۹۸/۱۱/۰۵ لغایت ۹۸/۱۱/۱۰

میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۹۶٫۴۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۱۹۹۳۰ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۳۷۵۸۶ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۳۶۹۸۶ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۵۳۵۷۶

پیش بینی قیمت شمش بیلت آلومینیوم ۹۸-۱۰-28

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم هفته ۹۸/۱۰/۲۸ لغایت ۹۸/۱۱/۰۳

پیش بینی قیمت شمش بیلت آلومینیوم ۹۸-۱۰-۲۸ میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۸۰٫۵۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۱۸۵۲۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۳۲۷۳۱ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۳۲۱۳۱ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۴۸۳۸۰

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم هفته 98/10/14

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم هفته ۹۸/۱۰/۱۴ لغایت ۹۸/۱۰/۱۹

میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۸۰٫۲۵ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۱۶۴۳۰ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۲۸۰۰۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۲۸۶۰۲ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۴۳۹۶۲