قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم 10-03-99 الی 10-03-99

قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم ۱۰-۰۳-۹۹ الی ۱۷-۰۳-۹۹

قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم ۱۰-۰۳-۹۹ الی ۱۷-۰۳-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۵۲۵٫۱۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۵۶۰۱۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۶۱۷۲۷ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۶۲۳۲۷ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۸۰۰۴۸

قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم 03-03-99 الی 10-03-99

قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم ۰۳-۰۳-۹۹ الی ۱۰-۰۳-۹۹

قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم ۰۳-۰۳-۹۹ الی ۱۰-۰۳-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۵۰۱۳۷ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۵۵۲۹۶ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۵۶۴۷۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۵۷۰۷۲ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۷۴۴۲۶

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم 06-02-99

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۰۶-۰۲-۹۹ الی ۱۱-۰۲-۹۹

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۰۶-۰۲-۹۹ الی ۱۱-۰۲-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۴۶۰۶۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۳۸۹۱۸ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۲۳۱۹۴ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۲۳۷۹۴ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) […]

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم 30-01-99

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۳۰-۰۱-۹۹

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۳۰-۰۱-۹۹ الی ۰۴-۰۲-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۴۷۱٫۰۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۳۷۷۳۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۲۲۸۶۴ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۲۳۴۶۴ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) […]

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم 23-01-99

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۲۳-۰۱-۹۹

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۲۳-۰۱-۹۹ الی ۲۸-۰۱-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۴۳۲٫۵۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۳۶۵۲۶ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۱۵۱۳۱ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۱۵۷۳۱ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) […]

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم 16-01-99

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۱۶-۰۱-۹۹

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۱۶-۰۱-۹۹ میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۴۶۹٫۶۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۳۹۲۷۸ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۲۵۱۵۱ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۲۵۷۵۱ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۴۰۹۱۲

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم 02-01-99

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۰۲-۰۱-۹۹

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۰۲-۰۱-۹۹ میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۶۰۶٫۵ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۳۵۹۴۹ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۴۰۸۴۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۴۰۵۴۲ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۵۷۰۵۹

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم 24-12-98

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۲۴-۱۲-۹۸

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۲۴-۱۲-۹۸ میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۶۶۴٫۶ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۳۵۷۱۱ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۴۹۰۹۵ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۴۸۷۹۵ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۶۵۸۹۰

پیش بینی قیمت شمش بیلت آلومینیوم 10-12-98

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۱۰-۱۲-۹۸

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۱۰-۱۲-۹۸ میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۶۷۳٫۶۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۳۳۲۳۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۴۵۲۷۵ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۴۵۸۷۵ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۶۲۴۴۴

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم 3-12-98

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۳-۱۲-۹۸

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۳-۱۲-۹۸ میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۶۸۱٫۹ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۲۹۱۳۷ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۳۹۵۱۵ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۳۸۹۱۵ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۵۵۶۳۹