نوشته‌ها

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 30-06-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۳۰-۰۶-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۳۰-۰۶-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو در روز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ ۱۰۰۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۵۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ تسویه نقدی نقدی / اعتباری نقدی نقدی نقدی نقدی / […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 23-06-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۲۳-۰۶-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۲۳-۰۶-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی و سالکو در روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ ۱۰۰۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۵۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰ تسویه نقدی نقدی / اعتباری نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۴۰۶۵۰۰ ۴۳۴۹۵۵ ۴۰۷۷۰۰ […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 15-06-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۵-۰۶-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۵-۰۶-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی و سالکو در روز یکشنبه ۱۵ شهریور ماه ۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ بیلت آلومینیوم ۶۰۶۱ شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۱۰۰۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ تسویه نقدی نقدی / اعتباری نقدی نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 11-06-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۱-۰۶-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۱-۰۶-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی و سالکو در روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه ۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۱۰۰۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ تسویه نقدی نقدی / اعتباری نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۳۸۰۵۷۲ ۴۰۶۵۷۰ ۳۸۰۸۷۲ ۳۷۸۷۷۲ […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 02-06-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۰۲-۰۶-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۰۲-۰۶-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی سالکو و جاجرم در روز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ ۱۰۰۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۹ ۵۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم ۹۹ تسویه نقدی نقدی / اعتباری نقدی نقدی […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 21-05-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۲۱-۰۵-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۲۱-۰۵-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم ۹۹ تسویه نقدی / اعتباری نقدی / اعتباری نقدی نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۳۴۸۷۷۵ ۳۷۲۵۴۷ ۳۴۸۴۷۵ ۳۴۸۱۷۵ ۳۴۶۳۷۵ ۳۴۳۳۷۵ مقدار پایه (تن) ۴۰۰ ۲۰۰ ۴۰۰ […]