نوشته‌ها

عرضه بورس شمش آلومینیوم جاجرم و المهدی 24-04-99

عرضه بورس شمش آلومینیوم جاجرم و المهدی ۲۴-۰۴-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم جاجرم و المهدی ۲۴-۰۴-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۱۰ شمش آلومینیوم AB99 تسویه نقدی / اعتباری نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۳۰۳۵۸۶ ۳۰۲۰۵۴ ۲۹۹۶۵۴ ۲۹۹۰۵۴ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۹۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰ تولید کننده جاجرم […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 10-04-99

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۱۰-۰۴-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۱۰-۰۴-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۱۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۰۰ تسویه نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۷۳۵۲۴ ۲۷۱۵۲۴ ۲۷۰۵۲۴ مقدار پایه (تن) ۵۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۰ ۴۰۰ ۴۰۰ تولید کننده المهدی المهدی المهدی محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو 03-04-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۰۳-۰۴-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۰۳-۰۴-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ تسویه نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۷۳۷۷۱ ۲۹۲۲۹۳ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۳۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 02-04-99

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۰۲-۰۴-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۰۲-۰۴-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۱۰ تسویه نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۷۱۶۷۱ ۲۷۰۴۷۰ ۲۶۹۵۷۰ مقدار پایه (تن) ۵۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۰ ۹۰۰ ۹۰۰ تولید کننده المهدی المهدی المهدی محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 21-03-99

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۱-۰۳-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۱-۰۳-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ تسویه نقدی / اعتباری نقدی / اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۶۰۵۲۶ ۲۵۹۰۲۶ مقدار پایه (تن) ۵۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۰ ۲۴۰۰ تولید کننده المهدی المهدی محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو 06-03-99

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو ۰۶-۰۳-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو ۰۶-۰۳-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۴۱۱۲۸ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۴۰۰ تولید کننده ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ عرضه کننده ایرالکو قیمت پایه (ریال) ۲۴۱۱۲۸ میزان عرضه (تن) ۲۰۰۰ تقاضای […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 31-02-99

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۳۱-۰۲-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۳۱-۰۲-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۶۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ تسویه نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۱۲۹۲ ۲۱۹۲۹۲ مقدار پایه (تن) ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ افزایش عرضه (تن) ۶۰۰ ۶۰۰ تولید کننده المهدی المهدی محل تحویل انبار کارخانه انبار کا رخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۶۵ شمش […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم آلیاژی و خالص 22-02-99

عرضه بورس شمش آلومینیوم آلیاژی و خالص ۲۲-۰۲-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم آلیاژی و خالص ۲۲-۰۲-۹۹ شرکت ایرالکو و المهدی آلیاژ AS7GO3، AS7U3G، LM2، ۳۸۰/۳ و خالص ۹۹٫۵۰ و ۹۹٫۲۵ مورد معامله قرار می گیرد. میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلیاژ AS7GO3 شمش آلیاژ AS7U3G شمش آلیاژ LM2 شمش آلیاژ ۳۸۰/۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ تسویه نقدی نقدی نقدی نقدی نقدی […]

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی 21-02-99

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۲۱-۰۲-۹۹

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۲۱-۰۲-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت ۷ آلیاژ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ تسویه نقدی/اعتباری نقدی/اعتباری نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۲۹۱۲ ۲۳۷۸۷۴ ۲۱۸۳۱۴ ۲۱۷۳۱۴ مقدار پایه (تن) ۱۱۰۰ ۲۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۴۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۱۴۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو المهدی […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 15-02-99

عرضه بورس آلومینیوم المهدی و ایرالکو ۱۵-۰۲-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۱۵-۰۲-۹۹ میزان عرضه شمش آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۶۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ تسویه نقدی / اعتباری نقدی / اعتباری نقدی / اعتباری نقدی / اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۲۵۰۴۹ ۲۴۰۱۶۰ ۲۲۱۹۴۹ ۲۲۰۴۴۹ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) […]