نوشته‌ها

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو 03-04-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۰۳-۰۴-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۰۳-۰۴-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ تسویه نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۷۳۷۷۱ ۲۹۲۲۹۳ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۳۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم […]

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی 21-02-99

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۲۱-۰۲-۹۹

عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۲۱-۰۲-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ بیلت ۷ آلیاژ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ تسویه نقدی/اعتباری نقدی/اعتباری نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۲۹۱۲ ۲۳۷۸۷۴ ۲۱۸۳۱۴ ۲۱۷۳۱۴ مقدار پایه (تن) ۱۱۰۰ ۲۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۴۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۱۴۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو المهدی […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو 07-02-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۰۷-۰۲-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۰۷-۰۲-۹۹ میزان عرضه شمش آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی شمش آلومینیوم ۵۰ پوندی ۹۹٫۷ بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی تسویه نقدی نقدی نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۳۷۴۹ ۲۲۳۱۹۴ ۲۳۸۸۱۸ ۲۲۰۳۹۴ ۲۱۹۱۹۴ مقدار […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو 25-12-98

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۵-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۵-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ ایرالکو ۵۰ پوندی تسویه نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۴۹۰۹۵ ۲۶۵۸۹۰ ۲۴۸۴۹۵ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو 19-12-98

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۹-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۹-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۷ اینچی ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ المهدی تسویه نقدی نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۵۶۲۰۳ ۲۵۵۴۲۳ ۲۷۳۳۰۲ ۲۵۳۴۲۳ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۳۰۰ […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 11-12-98

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۱-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۱۱-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ تسویه نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۴۵۸۷۴ ۲۶۱۲۱۲ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۴۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۰ تولید کننده ایرالکو نگین آلومینیوم گلپایگان محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش معاملات در […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 5-12-98

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۵-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۵-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ تسویه نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۳۹۵۱۵ ۲۵۵۶۳۹ ۲۳۶۹۱۵ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۸۰۰ ۲۴۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو المهدی محل تحویل انبار […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 4-12-98

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۴-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۴-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ تسویه نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۳۹۵۱۵ ۲۵۵۶۳۹ ۲۵۴۴۴۴ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۸۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۸۰۰ ۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو شرکت نگین […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو 27-11-98

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۷-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۷-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ تسویه نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۳۶۴۲۸ ۲۵۲۳۳۶ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۸۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو 20-11-98

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو و نگین ۲۰-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۰-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ بیلت آلومینیوم نگین گلپایگان تسویه نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۹۹۰۵ ۲۴۵۳۵۶ ۲۴۴۲۱۰ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۶۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۸۰۰ ۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو نگین گلپایگان […]